WASSENAAR - In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Wassenaar kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor het Dorpshavengebied.

Het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan betreft het gehele Havenkanaal van af de kop van de Haven tot en met de aansluiting van het Havenkanaal met de Wassenaarsche Wetering. Het gebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de Hallekenstraat, aan de zuidwestzijde door de Van Zuylen van Nijeveltstraat, aan de zuidoostzijde door de Zijllaan en aan de noordoostzijde door de Donker Curtiusstraat, Starrenburglaan en Hofcampweg.

Waarom een nieuw bestemmingsplan voor de Dorpshaven?

Het gebied rond het Havenkanaal in Wassenaar is al jarenlang een aandachtsgebied. Het blijft een gebied met een matige ruimtelijke kwaliteit en een matige stedenbouwkundige samenhang. Een kwaliteit en een samenhang die absoluut geen recht doen aan de potentie van het gebied. Wat is er nodig om de potentie van het gebied de komende jaren tot ontwikkeling te brengen?

In het project Dorpshaven zijn samen met bewoners, bedrijven, eigenaren, ontwikkelaars en andere belanghebbenden doelen en ambities geformuleerd die zijn vastgelegd in een ruimtelijk kader. Op basis van dit document dat de uitkomst is van een uitgebreid participatietraject hebben wij dit voorontwerp opgesteld.

Het voorontwerpbestemmingsplan met plannaam ‘Dorpshaven Wassenaar’ en met planidentificatie ‘NL.IMRO.0629.BPVRDorpshaven.VO01’ voorziet in een planologische regeling voor het plangebied waar op sommige plaatsen ruimte en flexibiliteit geboden wordt om de gewenste herontwikkeling te accommoderen, en op andere plaatsen juist gekozen is voor de bestaande gedetailleerde regeling om bestaande waarden te behouden.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte?

Het plangebied is door de Minister van I&M in het kader van de Crisis- en herstelwet aangewezen als gebied waarvoor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte mag worden opgesteld. Dit is in feite een gewoon bestemmingsplan waarbij echter op onderdelen afgeweken mag worden van de bestaande wetgeving en waarbij wordt geëxperimenteerd met toekomstige wetgeving in het kader van de Omgevingswet. Het bestemmingsplan ziet er op onderdelen dus anders uit dan u gewend bent en het plan heeft in deze fase voor de experimentele onderdelen meer de status van discussiestuk. De betreffende onderdelen worden beschreven in de juridische planbeschrijving. Deze kunt u vinden in de toelichting.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Dorpshaven Wassenaar’ ligt voor een ieder ter inzage ter inzage van 16 november 2017 tot en met 21 december 2017 bij het Klant Contact Centrum (KCC) van het gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45, tijdens openingstijden. Het plan (verbeelding, regels en toelichting) kan ook digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Hoe kunt u uw inspraakreactie kenbaar maken?

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening kunt u gedurende de periode van terinzagelegging reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Dorpshaven Wassenaar’.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen indienen tegen dit voorontwerp bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Dat kan ook per e-mail aan: gemeente@wassenaar.nl.

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via tel. 14070.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de ter inzage periode willen wij nog een inloopbijeenkomst houden waarbij we u nader kunnen informeren over de nieuwe regelingen en uw eventuele vragen willen beantwoorden.

Via de website www.dorpshavenwassenaar.nl en de nieuwsbrief van het project zullen wij u informeren over de definitieve datum, plaats en tijdstip.