WASSENAAR - In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Wassenaar woont.

Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken. Welke informatie aan deze instanties mag worden verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verzoek tot geheimhouding

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke taken kunt u niet voorkomen omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken op grond van artikel 2.59 van de Wet BRP. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen zoals sportverenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de voornoemde instellingen géén gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Deze kunt u ondertekend en samen met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen of inleveren bij het Klant Contact Centrum. U kunt uw verzoek ook via de website invullen. Hier heeft u DigID voor nodig. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Inzagerecht

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente. Dit heet inzagerecht. Ook hiervoor dient u zich te legitimeren.

Actuele gegevens

Tot slot is het van groot belang dat de over u in de BRP opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14070 of via e-mail brp@wassenaar.nl.