WASSENAAR - De programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Wassenaar is vastgesteld en nu online te bekijken via de speciale begrotingsapp: https://wassenaar.begroting-2018.nl.

We laten u zien wat wij willen bereiken in de komende periode, wat wij er voor gaan doen en wat het mag kosten. Wethouder Freddy Blommers:,, In Wassenaar zijn de financiën op orde. Ik ben tevreden dat wij een begroting (2018-2021) presenteren die structureel sluitend is: structurele inkomsten en structurele uitgaven komen meerjarig in evenwicht. Er zijn scherpe keuzes gemaakt en knopen doorgehakt om uiteindelijk tot bezuinigingen te komen. Deze flinke, maar zeker ook realistische bezuinigingen resulteren in een positief meerjarenperspectief”.
Vorig jaar is er een begin gemaakt met het digitaal aanbieden van de begroting. Hiermee hopen wij op een transparante manier, meer inwoners te betrekken bij de plannen die wij hebben voor Wassenaar.

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Dit jaar zijn wij opnieuw uitgeroepen tot beste woongemeente van Zuid-Holland door weekblad Elsevier. Wij hebben een uniek woon-leefklimaat. Wassenaar is bovendien met veel monumentale panden en landgoederen met grote historische waarden uniek in Nederland. Het beheer en onderhoud van de landgoederen, het openbare groen, de accommodaties en het openbare gebied is met de vastgestelde plannen structureel in de begroting opgenomen. Dit is een nieuwe manier van benaderen van beheer en onderhoud. De gemeente Wassenaar heeft vanaf nu jaarlijks financiële middelen beschikbaar om beheer en onderhoud te plegen. Tegelijkertijd kijken we naar de mogelijkheden om het beheer van de landgoederen anders te organiseren.

Van curatief naar preventief

Liever voorkomen dan genezen, dat is wat wij willen hier in Wassenaar. Dat betekent dat wij zullen focussen op preventief beleid binnen de zorg en andere terreinen waarin mensen wat vaker een steuntje in de rug nodig hebben. Dit betekent dat wij er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen aan het maatschappelijke leven in ons dorp. Sport en cultuur zijn vanwege het verbindende karakter hierbij onmisbaar.

Sportaccommodaties

Sport is niet alleen van groot belang voor een goede gezondheid, maar ook een basis voor een actief en georganiseerd verenigingsleven. Sport verbroedert. Een belangrijke ontwikkeling is de (nieuwe) sporthal. Vanuit de verenigingen zelf is het initiatief voor de werkgroep “nieuwe sporthal” ontstaan. De huidige sporthallen verkeren in matige staat. Bovendien is een goede en multifunctionele sporthal van groot belang voor de Wassenaars sport. Wij zijn in een vergevorderd stadium om het komend jaar knopen door te hakken op het gebied van de sporthal.

Cultuur

In Wassenaar vinden wij een prettige en gezonde leefomgeving belangrijk. Een breed en voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod past daarbij. De afgelopen jaren heeft het college zich hier hard voor ingezet. Kunst en cultuur hebben economische, artistieke en maatschappelijke waarde. Cultuur verbindt onze inwoners (van wie ook een groot deel internationaal) en helpt zichtbaar bij het tegengaan van vereenzaming van bijvoorbeeld onze oudere inwoners.

Optimalisering vastgoedportefeuille

Het hebben van vastgoed is geen kerntaak van onze gemeente. Het moet duidelijk worden of een accommodatie en/of functie blijft bestaan of niet, dit hoort bij een betrouwbare overheid. Wij vinden het belangrijk dat gebruikers van de accommodaties weten waar ze aan toe zijn. Dan kunnen zij of investeringen doen of zich richten op een andere toekomst.

Duurzaamheid

De gemeente heeft als ambitie in 2040 CO2-neutraal te zijn. De basis hiervoor is gelegd met het Klimaatprogramma 2016-2019, waarin samenwerking met lokale partijen en inwoners centraal staat. De gemeente heeft hierbij niet alleen een faciliterende rol, maar ook een voorbeeldrol. Zo wordt geïnventariseerd hoe gemeentelijk vastgoed kan worden verduurzaamd. De resultaten worden verwerkt in plannen voor meerjarig onderhoud. Bij inkoop en aanbesteding van producten en diensten stelt de gemeente steeds vaker duurzaamheidseisen. Ook wordt het netwerk van openbare laadpalen uitgebreid, om inwoners in de gelegenheid te stellen over te schakelen op elektrisch rijden.

Verkeer

De N44 slibt dicht, terwijl een goede doorstroming belangrijk is voor bereikbaarheid. Diverse mogelijkheden voor de N44/Rijksstraatweg worden onderzocht. Wij hebben hierover het afgelopen jaar met diverse stakeholders en belanghebbenden gesproken met als resultaat dat de N44 op vele regionale en bestuurlijke agenda’s staat. Betere doorstroming bij Den Deijl en Rozenweg is van belang voor het verkeer in de Randstad en de bereikbaarheid van Wassenaar. Een businessplan wordt op dit moment ontwikkeld, waarin mogelijkheden onderzocht worden van ongelijkvloerse kruising.

Belastingen

De gemeente Wassenaar wil verstandig en efficiënt omgaan met het geld dat aan de inwoners wordt gevraagd. Wij vinden dat het geld dat inwoners hebben betaald via de belastingen op een verantwoorde manier moet worden benut. Daarnaast zal de gemeente Wassenaar transparant verantwoording afleggen over de inkomsten en uitgaven van de gemeente, zodat iedereen kan zien welke middelen de gemeente heeft en waar de gemeente de financiële middelen aan besteedt. Vanaf 2022 komt de precariobelasting op kabels en leidingen te vervallen. Dit levert een inkomstendaling op van € 1,8 miljoen. De komende tijd starten we de discussie over de wijze waarop we met dit nadeel willen omgaan.

Meer digitaal werken, kortere lijnen

Digitaal werken past bij de toekomst en onze wens om meer met mensen en minder met papier te werken. Dat wil ook zeggen dat wij de ambtelijke capaciteit zo efficiënt mogelijk willen inzetten, waarbij korte lijnen en interactie met inwoners centraal staan. Evenals het stimuleren van participatie en van burgerinitiatieven. Een voorbeeld hiervan is “Doe een erfgoedwens”, waarbij de inwoners zijn uitgenodigd om aan te geven wat zij bij uitstek belangrijk vinden voor het culturele erfgoed in Wassenaar. Daarnaast wordt momenteel hard gewerkt aan het verlevendigen van de dorpshaven; er zijn veel ideeën opgehaald tijdens het Ideeënfestival aan de kop van de haven.