WASSENAAR - Verzoek van een politieke groepering tot inschrijving van de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld.

Op 13 november 2017 heeft het centraal stembureau van de gemeente Wassenaar besloten om op verzoek van de politieke groepering Lokaal Wassenaar! de aanduiding; Lokaal Wassenaar! te registreren voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Wassenaar.

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na bekendmaking van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.