ZUID HOLLAND - Provincie, hoogheemraadschap van Rijnland, gemeenten en ondernemers hebben afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van zoet water in de Greenport Boskoop.

De afspraken werden woensdag 1 november 2017 bekrachtigd in een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst is de kroon op de constructieve dialoog die de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en de provincie Zuid-Holland hebben gevoerd om knelpunten in de watervoorziening te voorkomen. De betrokken partijen zeggen toe om de onderlinge communicatie te optimaliseren, meer in te zetten op waterbesparende maatregelen en om de dialoog voort te zetten met een verbreding naar andere watergerelateerde onderwerpen, zoals wateroverlast.

Gedeputeerde Rik Janssen: “Optimale beschikbaarheid van kwalitatief goed zoet water is van levensbelang voor de boomkwekerijen in de Greenport Boskoop. Toch is dit geen vanzelfsprekendheid. Dankzij de afspraken die we nu gemaakt hebben weet iedere partner wat hij of zij kan bijdragen om ook in de toekomst over voldoende zoet water van goede kwaliteit te kunnen beschikken.

Extra inspanningen

Nu al levert het hoogheemraadschap forse inspanningen om het waterbeheer te laten aansluiten bij de vraag van bedrijven en particulieren. En als gevolg van klimaatverandering krijgen we vaker te maken met perioden van overvloedige regenval of juist droogte. Dit vraagt in de toekomst extra inspanningen, zowel van de waterbeheerders als van gebruikers. De provincie en het hoogheemraadschap hebben om die reden het initiatief genomen voor een dialoog met alle gebiedspartners.

Uitwerking Boskoop

De kracht van het nationale Deltaprogramma Zoetwater zit in de samenwerking. In 2016 hebben provincie, hoogheemraadschap, gemeenten en ondernemers in de Greenport regio Boskoop een constructieve dialoog gevoerd over Waterbeschikbaarheid. De Greenport regio Boskoop is hiermee koploper binnen het Deltaprogramma Zoetwater.

De resultaten van de dialoog zijn:

  1. Inzicht in de waterbeschikbaarheid, met onder andere de notie dat het hoogheemraadschap veel maatwerk levert ten behoeve van de Greenport.

  2. Vijftien optimalisaties zijn beoordeeld op haalbaarheid en effectiviteit, waarbij ook van de ‘afgevallen’ maatregelen is gedocumenteerd waarom ze (op dit moment) niet zinvol zijn.

  3. De wens van betrokken partijen om afspraken vastleggen in een intentieovereenkomst.

Waterbeschikbaarheid

Waterbeschikbaarheid is in het Deltaprogramma Zoetwater geïntroduceerd als proces om transparantie te bieden aan gebruikers (ondernemers) over de beschikbaarheid van zoet water, nu en in de toekomst, en de beheersinspanning die het waterschap daarvoor levert. Door hierover het gesprek aan te gaan met gebruikers ontstaat meer zoetwaterbewustzijn, beter inzicht in de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers en wordt gezamenlijk gezocht naar optimalisaties. Zo kunnen ondernemers beter anticiperen op veranderingen en kan de waterbeheerder beter sturen op doelmatigheid.