ZUID HOLLAND - Alphen aan den Rijn heeft grote toekomstambities op het gebied van bereikbaarheid, energietransitie en verstedelijking. In een gezamenlijk werkbezoek van de colleges van B&W en GS presenteerde de gemeente haar plannen.

“Alphen wil vooruit en heeft concrete plannen waarmee de toekomst wordt omarmd. De provincie helpt graag mee om Alphen en omgeving aantrekkelijk te houden voor inwoners, bedrijven en organisaties”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit.

In samenhang en gebiedsgericht

De benadering van Alphen aan den Rijn sluit naadloos aan bij die van de provincie om opgaven in samenhang en gebiedsgericht te benaderen. In een integrale aanpak samen met partners en medeoverheden. Tijdens de rondrit door het gebied namen de bestuurders kennis van de kansen en knelpunten rond de A12, de N11, de A4 en de N207 in samenhang met de provinciale RijnlandRoute, de R-net busverbindingen en de verbetering van het treintraject Leiden – Utrecht. De gezamenlijke inspanningen zijn erop gericht de bereikbaarheid te optimaliseren voor inwoners en bedrijven uit Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Gouda, Zoeterwoude, Leiden en de regio’s Midden Holland en Holland Rijnland.

Energietransitie en verstedelijking

Alphen aan den Rijn wil samen met omliggende gemeenten grootschalige wind- en zonne-energie realiseren om bij te dragen aan de noodzakelijke energietransitie. Met GS werd gesproken over knelpunten die er zijn om concrete initiatieven voor zonnevelden en windmolens te realiseren. De provincie juicht deze initiatieven toe, zeker als ze passen binnen de afspraken die al gemaakt zijn op provinciaal niveau. Ook op het gebied van verstedelijking, verkenning woningbouwlocaties en ontwikkeling van bedrijventerreinen zijn de gemeente en de provincie nog volop in gesprek. Waar de gemeente kijkt binnen én buiten de bestaande stadsgrenzen, ligt de focus van de provincie op binnenstedelijk bouwen. Zo blijft buiten de stadsgrenzen het groen behouden en kan de huidige leegstand effectiever worden aangepakt.