WASSENAAR - De impact van de maatregelen tegen het coronavirus hebben tot de uitzonderlijke situatie geleid dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan het college van burgemeester en wethouders heeft gevraagd om mee te werken aan het opvangen van asielzoekers op landgoed Duinrell in de zomerperiode. Gelet op de eerder gemaakte afspraken, de positieve samenwerking en de uitzonderlijke situatie waarin we ons, door het coronavirus, als samenleving bevinden, heeft het college positief gereageerd op het verzoek. Wel zijn nadere afspraken gemaakt met het COA en heeft Duinrell een omgevingsvergunning aangevraagd, omdat het bestemmingplan opvang slechts toestaat buiten de zomerperiode.


Verlenging tijdelijke opvang tot en met juni 2020

Sinds 2009 wordt met enige regelmaat groepen asielzoekers in de wintermaanden opgevangen in Wassenaar. Op het landgoed Duinrell heeft het COA in de winterperiode van 2019 gebruik gemaakt van een afzonderlijk deel, met een eigen in- en uitgang voor deze winteropvang. Op het hoogtepunt waren 903 personen, in kleine eenheden, op het landgoed gehuisvest. Door de landelijk genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, is nationaal een nog groter tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers ontstaan. Zo zijn de geplande grootschalige opvanglocaties in sport/bedrijfshallen in de gemeenten Goes en Leeuwarden dit voorjaar niet doorgegaan.

Positieve en goede samenwerking COA, Duinrell en gemeente winter opvang 2019 - 2020

De gemeente Wassenaar, het COA en Duinrell hebben al vanaf 2009 met enige regelmaat samengewerkt als het gaat om tijdelijke winteropvang van asielzoekers op landgoed Duinrell. We kijken positief terug op de winteropvang 2019-2020.

Afgesproken was, om de opvang van asielzoekers in Duinrell op 30 maart 2020 te beëindigen. Het COA heeft in maart 2020 gevraagd om de opvang tot en met dinsdag 30 juni 2020 te verlengen.

Corona versterkt doorstroomproblemen op nationaal niveau

Op dit moment verblijven 591 asielzoekers op Duinrell. De doorstroom wordt bemoeilijkt door het landelijk grote tekort aan reguliere opvangplekken en doordat het behandelen van asielaanvragen momenteel helemaal stil ligt; onder andere door de coronamaatregelen. Bij het COA op Duinrell worden de RIVM richtlijnen aangehouden en men is in contact met de GGD Haaglanden. Dit in lijn met de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus.

Verzoek om zomeropvang en aansluitend winteropvang

Op 13 mei 2020 heeft de gemeente een verzoek ontvangen van het COA voor het opvangen van asielzoekers in Duinrell in de zomerperiode. Dit in verband met de langdurige impact van de coronamaatregelen. Naast de zomeroverbrugging is ook het verzoek om winteropvang 2020 – 2021 daarop aan te laten sluiten.

Formeel verzoek voor opvang tot en met de winterperiode 2021

Het COA heeft bij de directie van Duinrell geïnformeerd over de mogelijkheden van het voortzetten van de tijdelijke opvang in coronatijd. De positieve grondhouding van Duinrell heeft bijgedragen aan het COA-verzoek aan de gemeente Wassenaar om de opvang deze zomer te continueren tot en met de winteropvang 2020 - 2021.

Het gaat hierbij om:

  • maximaal 650 bewoners voor de periode van 1 juli 2020 tot 15 maart 2021;
  • indien nodig ophoging tot 930 bewoners van 1 nov. 2020 tot 15 maart 2021.

Het college van B&W staat positief tegenover de verlenging van de opvang tot en met de winterperiode van maart 2021. Maar hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd door Duinrell voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Want in de zomermaanden mag namelijk volgens het bestemmingsplan het terrein alleen gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.

Verder dienen tijdens de zomeropvang, de verhuisbewegingen zoveel mogelijk beperkt te worden dat wil zeggen dat de verlenging verleend wordt aan een deel van de bestaande groep, vanwege bijzondere omstandigheden. Het streven is om een vaste groep bewoners te hebben die kennis hebben van Wassenaar en een netwerk binnen de Wassenaarse gemeenschap.

Burgemeester Leendert de Lange: “Het zijn uitzonderlijke tijden en het is goed dat we als Wassenaarse gemeenschap zo een bijdrage kunnen leveren aan een urgent maatschappelijk probleem. De winteropvang 2019-2020 is positief verlopen en de huidige groep tijdelijke bewoners is inmiddels bekend met de regels en de omgeving. De gemeente heeft dan ook met het COA afgesproken om zoveel mogelijk de huidige groep te handhaven en zo het aantal verhuisbewegingen te beperken. De wereldwijde coronapandemie heeft vanzelfsprekend ook effect op het toeristisch seizoen voor Duinrell. Hierdoor is de uitzonderlijke situatie ontstaan dat er ruimte is op, op een afzonderlijk deel van het landgoed Duinrell met een eigen in- en uitgang, waardoor voor dit jaar een dergelijke aanvraag door het COA mogelijk werd. In lijn met de lopende afspraken hebben wij met het COA goede afspraken gemaakt over de verlenging van de opvang, op een wijze waarbij de leefbaarheid en de gezondheid voor iedereen voorop staat.”