WASSENAAR - Het college van de gemeente Wassenaar vraagt de gemeenteraad het Warenar-gebouw naast het theater te laten herontwikkelen. In het voorstel wordt het theater opgeknapt. De foyer en kantoren uit het oude Warenar-gebouw komen terug in een nieuw gebouw. Daarnaast worden minimaal 15 nieuwe koopwoningen gebouwd. Het eigendom en de exploitatie komen in handen van de ontwikkelaar van de nieuwbouw. Op deze manier wil het college de toekomst van het theater veiligstellen op een kostenneutrale en duurzame manier.

Het college, grondeigenaar parochie H. Augustinus en exploitant stichting Beheer Warenar (SBW) hebben vorig jaar overeenstemming bereikt over het scenario dat nu aan de raad wordt voorgelegd. De partijen denken dat ze dit scenario kunnen uitwerken tot een haalbaar plan. Door de toevoeging van woningen ontstaan bredere mogelijkheden het gebouw als theater en dorpsontmoetingsplaats te exploiteren. Daarnaast biedt nieuwbouw de gelegenheid er een energieneutraal gebouw van te maken. De nieuwbouw vindt plaats met behoud van beeldbepalende elementen.

Behoefte aan theaterfunctie
In Wassenaar is behoefte aan een ruimte met een theaterfunctie, zoals ook bleek uit een handtekeningactie voor het behoud van het theater op de huidige locatie. In afwachting van planvorming is het planmatig onderhoud van het Warenar-gebouw uitgesteld. Om de theater- en dorpsfunctie in de toekomst te kunnen behouden, zijn investeringen nodig in het gebouw. De raad heeft in een motie het college gevraagd om scenario’s op te stellen voor de toekomst van de theaterfunctie in Wassenaar.

Behandeling in de gemeenteraad
Het alternatief voor herontwikkeling is grootschalige renovatie van het pand. Beide scenario’s worden besproken in de commissie Sociaal Domein van 15 januari. Besluitvorming vindt later plaats in de vergadering van de gemeenteraad. Wanneer de raad instemt met het voorstel, kunnen college en parochie verder met opstellen van een programma van eisen. Bij het maken van dit programma worden inwoners en andere belanghebbenden betrokken.

Tot de definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, krijgt de Stichting Beheer Warenar (SBW) subsidie, zodat zij het huidige cultuurprogramma in elk geval tot de zomer 2021 kan blijven uitvoeren. Tijdens renovatie of herontwikkeling blijft het theater open. Voor de entree en foyer wordt tijdelijke huisvesting geregeld.