WASSENAAR - Op dinsdag 23 januari heeft het college de Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024 ‘Naar een erfgoedzorg voor iedereen’. De nieuwe erfgoedvisie is het afgelopen jaar opgesteld in samenspraak met belanghebbende partijen en geïnteresseerde inwoners van Wassenaar.

De commissie Ruimte & Economie bespreekt op 19 februari het voorstel voor de nieuwe erfgoedvisie. Vervolgens staat het voorstel op de agenda van de gemeenteraad van 13 maart.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Behoud en bescherming van het cultureel erfgoed van Wassenaar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners en gemeente. Cultureel erfgoed is ruim vertegenwoordigd in Wassenaar en het maakt een belangrijk onderdeel uit van het dorp als aantrekkelijke plek om te wonen en te recreëren. Daarom is het nieuwe erfgoedbeleid in samenwerking met erfgoedeigenaren, belanghebbende verenigingen en stichtingen en geïnteresseerde inwoners tot stand gekomen. Onder andere tijdens het ‘Erfgoedcafé’ en in werkbijeenkomsten hebben zij aangegeven wat voor hen belangrijk is. Andere zaken die van invloed zijn op het erfgoedbeleid-nieuwe-stijl zijn de trends en ontwikkelingen die de komende jaren spelen, zoals de digitalisering van gegevens, en de Omgevingswet die in 2021 ingaat. Deze nieuwe wet vraagt om een meer integrale aanpak en afstemming bij bijvoorbeeld ruimtelijke (her)ontwikkelingen.

Duidelijke regels en kennis delen

Met dit collegebesluit gaan we richting een toekomstbestendig erfgoedbeleid, waar ingezet wordt op heldere informatie en regels, monitoring en handhaving én het opzetten van één erfgoedloket door de gemeente. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de kennis en inzet van de Wassenaarse samenleving en de eigenaren. Want om bescherming van erfgoed, betekenisgeving en het delen van kennis mogelijk te maken is een actieve rol van iedereen noodzakelijk. Aan de nieuwe erfgoedvisie worden acties gekoppeld (in het Programma Cultureel Erfgoed 2018-2024), waarmee de gemeente de regie houdt waar nodig en de inwoners en eigenaren gefaciliteerd worden en de ruimte krijgen om cultureel erfgoed op een duurzame manier in stand te houden. Ook voor dit uitvoeringsprogramma is gebruik gemaakt van de input van belangengroepen en eigenaren.

U kunt de Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024 ‘Naar een erfgoedzorg voor iedereen’ onder dit bericht downloaden.

Te downloaden: