WASSENAAR - Het door de gemeente gestarte verkoopproces van het “Koffiehuisje” aan de Buurtweg 116 heeft niet geleid tot een succesvolle verkoop en overdracht aan een nieuwe eigenaar. De evaluatie van het verkoopproces heeft geleid tot nieuwe inzichten. Daarom heeft het college besloten het huidige verkooptraject te stoppen en dit jaar een nieuw en openbaar verkooptraject te starten.


Koffiehuisje sinds 1915

Het voor Wassenaarders bekende Koffiehuisje aan de Buurtweg werd in het verleden gebruikt als verkooppunt voor versnaperingen aan wandelaars, fietsers en bezoekers aan het sportcomplex De Roggewoning.

De afgelopen 6 jaar heeft het gebouw echter geen functie en/of gebruiker meer gehad. Om dit bijzondere object toch weer tot leven te brengen is dit ‘kleine’ houten Rijksmonument uit 1915 inmiddels weer in zijn geheel gerestaureerd.

In 2020 marktpartijen gevraagd

De gemeente heeft in 2020 5 geïnteresseerden uitgenodigd om plannen in te dienen met als doel om het object te verkopen zodat het Koffiehuisje weer haar ‘oude’ gebruikersfunctie terugkrijgt. De ingezette procedure heeft echter niet geleid tot de verkoop van het Koffiehuisje.

Gelijke kansen bieden aan alle potentiële kopers

Voor de gemeente is de niet-succesvolle verkoopprocedure aanleiding geweest om (juridisch) onderzoek te doen naar het verloop van het verkoopproces.
Op basis van dit onderzoek blijkt nu dat geconstateerd is dat niet kan worden gegarandeerd dat -alle- inschrijvers in dit onderzochte verkoopproces een gelijke kans is geboden.
Ook blijkt de verkoopprocedure niet zonder onvolkomenheden te zijn verlopen.
Inmiddels is recente en relevante jurisprudentie bij de evaluatie betrokken. Het recente arrest van de Hoge Raad in de Didam-zaak van 26 november 2021 betekent dat een gemeente die een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan - alle - potentiële gegadigden, om mee te dingen.
Hierover moet vooraf informatie bekend worden gemaakt op een zodanige wijze dat -elke- gegadigde daarvan kennis kan nemen. Met het selecteren van een beperkt aantal gegadigden, is daar achteraf gezien, niet aan voldaan.

In een nieuw te starten verkooptraject zal de gemeente met deze nieuwe regels dan ook rekening houden zodat alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans krijgen.

Wethouder Hubert Schokker: “Uit zowel het onderzoek als de recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat de gemeente verplicht is om gelijke kansen te bieden aan alle mogelijke gegadigden die het Koffiehuisje willen kopen en exploiteren. Daarom is gestopt met het huidige verkooptraject en beginnen we dit jaar met een schone lei en zal opnieuw, in 2022, een openbaar verkooptraject worden gestart. Wij vragen aan alle betrokken partijen begrip voor deze beslissing. Wij vinden het belangrijk om als gemeente zo min mogelijk risico’s te lopen en te acteren op gewijzigde omstandigheden.”