WASSENAAR - De gemeenteraad van Wassenaar heeft ingestemd met de denkrichting om de N44 terug te brengen naar een tweebaansweg van 50 km per uur. Het scenario voor deze ontwikkeling waarbij de nadruk komt te liggen op leefbaarheid en natuur, is gisteren besproken in de raad en met overgrote meerderheid aangenomen.

Integrale aanpak

Met de keuze voor dit scenario neemt de gemeente Wassenaar het initiatief voor het creëren van breed draagvlak en besef van urgentie om de verkeersproblematiek van de N44 integraal, in samenhang met cultuurhistorie, recreatie, ecologie en natuur op te lossen. Hiervoor wordt een ontwerpend onderzoek gestart.
De kern van het scenario dat nu verder ontwikkeld wordt ligt op de verbetering van leefbaarheid en natuur. De opening van de Rijnlandroute in 2023 biedt kansen voor de regio en de N44. Door het spreiden van de verkeersstromen ontstaat er ruimte voor natuur en wordt de leefbaarheid in Wassenaar verbeterd. Verbrede fietspaden en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer maken onderdeel uit van het scenario.

In een amendement heeft de raad extra aandacht verzocht de verkeersknelpunten in Wassenaar en de inzet van Hoogwaardig Openbaar Vervoer, dat een alternatief moet worden voor de auto. De intentie is om na de opening van de Rijnlandroute in 2023 een proef te starten met twee busbanen en twee rijstroken voor auto’s.

Slimmer verdelen

Wethouder Klaver-Bouman (Verkeer) is blij dat de raad zich achter het advies van het college schaart. “Na jaren onderzoek en plannen maken, hebben we nu een richting bepaald. Een richting waarbij niet het verkeer maar de natuur en het groen de hoofdrol krijgen. Wassenaar is hofleverancier van groen en ruimte om te kunnen ademen. Is het dan nog logisch om vervuilende verkeersstromen op deze plek te blijven faciliteren of ga je de verkeersstromen slimmer verdelen over de nieuwe wegen aan de noordkant van de metropool? Durf te innoveren en laat zien dat het verbeteren van de bereikbaarheid, groen en de leefbaarheid heel goed samen kan gaan.”

Klaver benadrukt nog wel dat het hier echt om een denkrichting gaat, het is geen vastgesteld plan. “Natuurlijk heb ik de reacties in de pers gelezen en gehoord. We gaan uiteraard met alle partijen, binnen en buiten Wassenaar in gesprek om tot een gezamenlijke strategie te komen. Uitgangspunt blijft het vergroten van de leefbaarheid door onder meer afname van het (sluip)verkeer en ruimte voor groenontwikkelingen.”

Inhoud scenario

Voor een denkrichting over de toekomst van de N44 waren vier scenario’s gevisualiseerd. De raad heeft gevraagd de uitgangspunten van scenario 4 nader te onderzoeken op haalbaarheid en voldoende draagvlak. In dit scenario wordt een oplossingsrichting gezocht waarbij natuurwaarden worden hersteld en verbeterd door bijvoorbeeld het verbinden van landgoederen en de Rijkstraatweg (N44) een tweebaansweg van 50 km/uur wordt. De toegangsroute van Wassenaar is bedoeld voor het ontsluiten voor (recreatief) bestemmingsverkeer. Het heeft de voorkeur de ontsluiting van de noordelijke zijde van de metropoolregio plaats te laten vinden via de Rijnlandroute en de A4.