WASSENAAR - Al enige tijd wordt gesproken over de toekomst van de Warenar. In Wassenaar is behoefte aan een ruimte met een theaterfunctie, waarin De Warenar kan voorzien. De parochie st. Augustinus (grondeigenaar Warenar), de stichting Beheer Warenar-SBW (exploitant) en de gemeente Wassenaar (gebouweigenaar) zijn hierover in goede harmonie met elkaar een voorstel aan het uitwerken. Gezamenlijk hebben de drie partijen consensus bereikt over de stappen tot verdere uitwerking om in de toekomst voor Wassenaar een theater- en dorpsfunctie in de Warenar mogelijk te maken.

Opknappen en vernieuwen

Met de Parochie en SBW heeft de gemeente de uitgangspunten bepaald om de maatschappelijke functies te behouden. Het voorstel kent twee varianten die beiden moeten leiden naar het opknappen van het theater en het vernieuwen van de foyer voor het theater en de dorpsfunctie. Het toevoegen van woningen biedt in beide varianten kansen voor de financiële haalbaarheid.

Een exploitabele en duurzame oplossing voor De Warenar is het einddoel, binnen de bestaande contouren van enerzijds het oudere Warenar-gebouw en anderzijds het nieuwere aangrenzende theater. Het voorstel waar aan wordt gewerkt kan leiden tot grootschalige renovatie of gedeeltelijk herontwikkelen waarbij een verduurzamingsslag mogelijk wordt en waarbij het karakter van de Warenar als gemeentelijk monument behouden blijft.

Planning
Partijen hebben in goede harmonie afgesproken het voorstel binnen randvoorwaarden uit te werken. Dit voorstel wordt december 2019 in het college van B&W gepresenteerd. Vervolgens wordt een raadsvoorstel in januari 2020 in de gemeenteraad behandeld. De huidige culturele theaterprogrammering wordt voortgezet, zolang het traject van besluitvorming nog niet is afgerond.