WASSENAAR - Op 26 april, de dag voor Koningsdag, werden traditiegetrouw de lintjes uitgereikt. Burgemeester De Lange zette deze dag tien Wassenaarders in het oranje zonnetje.

Mevrouw M.H. (Margo) Houwing

De verdiensten van mevrouw Houwing liggen in haar jarenlange belangeloze inzet in buiten- en binnenland. Mevrouw Houwing is de eerste vrouwelijke kaakchirurg van Nederland. Ze heeft in Nederland altijd fulltime gewerkt en educatie gegeven, de laatste twintig jaar in de maatschap van het Alrijne ziekenhuis. Sinds 2007 zet mevrouw Houwing zich in voor de Stichting Dutch Dental Care. Zij nam al 20 keer deel aan medische missies naar Kenia. Geheel belangeloos en op eigen kosten verleent zij tandheelkundige hulp, preventie en educatie in dit land. Nu zij gepensioneerd is, blijft ze dit doen en zal ook dit jaar Afrika twee maal bezoeken. Sinds 2018 doet zij hetzelfde werk als vrijwilliger voor de Stichting Help Uganda. Daarnaast is mevrouw Houwing ook op lokaal gebied zeer sociaal maatschappelijk betrokken. In 2003 richtte zij de Rotaryclub Wassenaarse Slag op waar zij zeer actief lid van is en betrokken bij tal van projecten. Sinds 2013 is zij ook vrijwilliger bij de Stichting 15 van Wassenaar. In haar buurt leest zij al ruim tien jaar elke week trouw krantenartikelen voor aan een buurtgenoot die 15 jaar geleden getroffen werd door een herseninfarct. Sinds 2020 is zij ook vrijwilliger voor het project Automaatje bij de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar.
Sinds juni 2023 werkt zij bij Stichting Kruispost, een medische post in Amsterdam voor mensen zonder verblijfsvergunning of financiële middelen. Mevrouw M.H. Houwing wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M.J.W. (Martijn) l’Ami

De heer l’Ami is een bekende Wassenaarse ondernemer en heeft zijn eigen elektrotechnisch installatiebureau l’Ami. Bij dit familiebedrijf voelen de 15 werknemers zich gezien en gewaardeerd, getuige het dienstverband van enkelen van hen van meer dan 30 jaar. Zij typeren hun baas als zeer sociaal en een empathisch opleider. Naast het runnen van een succesvol bedrijf heeft hij nog tijd voor nevenactiviteiten. Zijn inzet als vrijwilliger marktmeester, bestuurslid en vicevoorzitter voor de Wassenaarse Oranjevereniging bestrijkt een periode van ruim 40 jaar. Daarnaast is hij voorzitter en jeugdcommissaris van de Stichting Regionale Rotary Jeugdcommissie, oprichter en bestuurslid van ‘Ondernemend Wassenaar’, en mantelzorger voor zijn familie. Op dit moment is de heer l’Ami bezig om een zorgboerderij op zijn eigen erf op te zetten. De heer l’Ami wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D.G.K. (Dirk) Kam

De verdiensten van de heer Kam liggen in zijn jarenlange belangeloze inzet voor de allerarmste bevolkingsgroepen in Afrika. Vanuit de door hem in 1996 opgerichte stichting Mesics ondersteunt hij kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Kenia, Uganda, Togo en Bénin. Belangrijkste doel is de zelfredzaamheid van de allerarmsten in deze landen bevorderen. Zijn ervaringen deelde hij in zijn boek: Licht op Afrika. Ook vanuit de door hem in 2006 opgerichte social enterprise Barefoot Power Uganda ondersteunt hij de armste lagen van de bevolking in Afrika. Door betaalbare, kleinschalige zonne-energie systemen te leveren, kunnen de nog alom aanwezige vervuilende en brandgevaarlijke olielampjes uit huizen verdwijnen. Naast zijn goede werk in Afrika was de heer Kam in eigen land jarenlang actief als voorzitter van seniorenvervoer BijBus in Wassenaar, bestuurslid van de Stichting Nederlands Milieu Platform, lid van de Raad van Advies van Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen en als jurylid van de Bid Challenge Amsterdam voor social enterprise start-ups. De heer D.G.K. Kam wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.H.P.J. (Jan) Konst

Als u op een maandag op de bel drukt bij het Raadhuis De Paauw voor het Brandweermuseum heeft u grote kans dat de heer Konst de deur voor u opent. Hij werkt daar als vrijwilliger, verzorgt rondleidingen en beheert met anderen de collectie. En een bezoek aan het Louwman museum wordt een stuk leuker als u hem vraagt u te gidsen. Ook daar werkt hij vanaf de opening in 2010 als suppoost en gids en is een geliefd vrijwilliger. Daarnaast is hij lid en voorzitter van de trimclub De Duintrappers vanaf de oprichting in 1980 en in het verleden bij het Hospice, secretaris van Plein Musique en de begraafplaatsen van de St. Augustinus Parochie. Kortom, een veelzijdig en verdienstelijk vrijwilliger, al vele tientallen jaren met als eerste functie in 1978 de aanstelling als brandweervrijwilliger bij de Brandweer Wassenaar. De heer J.H.P.J. Konst wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw J.M. (Anneke) Konst-Prins

Een verdienstelijke familie, want ook de schoonzus van de heer Konst, mevrouw Konst-Prins zet zich al jaren in voor de Wassenaarse gemeenschap. Dat begon in 1985 als penningmeester en vrijwilliger bij de Wassenaarse Jazz Club tot aan de opheffing ervan in 2007. In 1995 werd de Jazz Club benaderd door de Oranjevereniging voor de viering van 50 jaar vrijheid op Koninginnedag. Dit succes was het begin van de samenwerking en zo werd mevrouw Konst actief bij de Wassenaarse Oranjeverenging o.a. als penningmeester. De huidige nevenactiviteiten van mevrouw Konst zijn vrijwilliger bij de dagbesteding Welzijn Bernardus Woonzorgcentrum, de Wereldwinkel en spelletjesbegeleider voor ouderen in de bibliotheek en vrijwilliger filmhuis. Ruim 35 jaar onbaatzuchtige inzet voor de maatschappij wordt koninklijk gewaardeerd. Mevrouw J.M. Konst-Prins wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw G.B. (Gerda) Meijer-Grijze

Mevrouw Meijer zet zich al vanaf 1998 in voor haar medemens als vrijwilliger en bestuurslid van de ‘Zonnebloem’, afdeling Wassenaar. Zij vierde vorig jaar haar 25-jarig jubileum. Als verpleegkundige begeleidt en verzorgt zij de gasten tijdens de vakantieweken en de dagexcursies, en zo nodig valt zij ook in bij de afdeling Leiden Zuid West. Daarnaast verzorgt zij de intakegesprekken en legt bezoeken af. Bij het Van Ommerenpark ondersteunt zij de activiteiten en dagbesteding voor senioren. Als lid van de evenementencommissie van de Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) geeft zij invulling aan de jaarlijkse Ouderendag en voor de SWZ organiseert zij de Kerst-In. Ook de SMOW is blij met de inzet van mevrouw Meijer; zij ondersteunt de coördinatie van huisbezoeken aan ouderen en legt ook zelf bezoeken af. Kortom, de ouderen in Wassenaar hebben een toegewijde vrijwilliger aan mevrouw Meijer. Mevrouw G.B. Meijer-Grijze wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw I.M. (Inge) Zweerts-de Jong

Bij haar afscheid als wethouder in 2022 kreeg Inge Zweerts de Jong de gemeentelijke legpenning als blijk van waardering voor haar bestuurlijke inzet. Zestien jaar bestuurlijke inzet voor Wassenaar als raadslid en wethouder; haar deskundigheid en ervaring heeft ons dorp veel gebracht. Zij werkte niet zozeer vanuit een politieke kleur, maar vanuit de wil om bij te dragen aan een beter en mooier Wassenaar voor iedereen. Haar inzet voor het sociale domein was altijd oprecht en meer dan professioneel. Naast deze werkzaamheden, een eigen bedrijf en een druk gezin zet Inge zich landelijk, regionaal én lokaal in voor een ander, met name de zwakkeren in onze samenleving. Onder andere landelijk voor de stichting Per Saldo, regionaal voor Stichting Hethuis en lokaal voor serviceclub Rotary, de Wassenaarse Cultuurprijs, Hospice Wassenaar, Nationale Dierenzorg Wassenaar, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, Stichting Muilwijk Ooms, Ondernemend Wassenaar en Gemiva. Deze bijzondere inzet op allerlei gebieden is niet onopgemerkt gebleven. Naast de gemeentelijke waardering komt de koninklijke haar nu toe. Mevrouw I.M. Zweerts-de Jong wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.M. (Ad) Zopfi

De heer Zopfi heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale huisvesting in Wassenaar. Als directeur-bestuurder van de Wassenaarse Bouwstichting heeft hij 27 jaar lang, tot zijn pensionering in 2023, vele initiatieven ontplooid waarin maatwerk voor de huisvesting van vaak kwetsbare doelgroepen centraal stond. Vele belangrijke projecten zijn onder zijn bezielende leiding tot stand gekomen. In het verlengde van zijn functie vervulde hij vele nevenfuncties zoals bij de Vereniging Sociale Verhuurders en de Federatie Haagse Woningcorporaties. In Wassenaar zet de heer Zopfi zich verder geheel belangeloos in voor een groot aantal organisaties waaronder Rotaryclub Wassenaar Ter Horst, de Stichting Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar, de Stichting Beheer Servicecentra Wassenaar, Ondernemend Wassenaar, cultureel centrum De Warenar en als bestuurslid van de lokale afdeling van D66. Bij zijn afscheid in 2023 als directeur van de WBS ontving hij de zilveren corporatiepenning van Aedes, vereniging van woningcorporaties in Nederland en de gemeentelijke legpenning. En daar komt nu een koninklijke blijk van waardering bij. De heer A.M. Zopfi wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.B.M. (Hans) Zonneveld

De heer Zonneveld is tot aan zijn pensionering in 2010 werkzaam geweest als leidinggevende bij stukadoorsbedrijf Bekooij en verrichtte daarnaast de volgende werkzaamheden. Vanaf 1974 tot nu toe als bestuurslid en vrijwilliger bij Handbalvereniging Olympia ‘72. Hij beheerde de portefeuille technische en algemene zaken, was begeleider en coach van de jeugdteams, organiseerde toernooien en kaartavonden, verzamelde spullen voor de rommelmarkt en verzorgt nog wekelijks de schoonmaak van het clubhuis. Toen dat clubhuis in vlammen opging, besteedde hij vele uren aan de bouw van een nieuw clubhuis. Niets is hem teveel voor zijn geliefde club. Het leverde hem de titel ‘erelid voor het leven’ op. De toneelvereniging Mimicri kent de heer Zonneveld als een toegewijde en trouwe decorbouwer, die vanaf 1986 de wensen van de regisseurs uitvoert. Als er een onmogelijke wens was, zorgde de heer Zonneveld voor een goed alternatief. Ook hier is hij geëerd met de titel ‘Lid van Verdienste’. En daar komt nu nog koninklijke blijk van waardering bij. Een halve eeuw onbaatzuchtige inzet voor de maatschappij verdient een lintje. De heer J.B.M. Zonneveld wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Sj. (Sjoerdtje) Heijder

De oud-directrice van de Montessorischool Wassenaar, waar zij 45 jaar heeft gewerkt, is na haar pensioen in 2007 niet gestopt met werken. Zij werd actief lid, vrijwilliger en bestuurslid van de Federatie Wassenaarse Ouderen en organiseert o.a. de jaarlijkse Ouderendag en de nieuwjaar ontvangst. Mevrouw Heijder coördineert de Dagschool 50+, waar taalcursussen worden gegeven voor ouderen. Vanaf 2008 geeft zij als voorzitter van de Zonnebloem, leiding aan een goed georganiseerde afdeling in Wassenaar en onderhoudt zij de contacten met de vrijwilligers. Menig oudere en mindervalide inwoners genieten van de dagtochten die zij mede organiseert en begeleidt. Zij is tevens contactpersoon voor de landelijke organisatie. En recentelijk overhandigde zij het eerste lot van de het 75ste Zonnebloem loterij aan de wethouder. In het weekend vind je haar bij de stichting zorg- en kinderboerderij in Wassenaar, waar zij leiding geeft aan de horeca vrijwilligers. Ondanks haar gevorderde leeftijd steekt zij zelf ook de handen uit de mouwen en verzorgt de dieren van cavia tot paard. Als bestuurslid voor de kinderboerderij is zij verantwoordelijk voor de contacten met de basisscholen om de educatieve rol van de kinderboerderij vorm te geven. Mevrouw Sj. Heijder wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.