WASSENAAR - Op 22 februari heeft het college van Wassenaar ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Residentie Parkzicht Wassenaar’, beter bekend als de ANWB-locatie. Om iedereen in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen, legt het college het ontwerpbestemmingsplan vanaf 24 maart zes weken ter inzage.


De monumentale gebouwen blijven behouden en daarnaast worden prachtige appartementen gerealiseerd. “Voor elke levensfase is er een woning gepland. Van jong tot oud, van single tot gezin” zegt wethouder Kees Wassenaar. “Daarnaast volgen we uiteraard de woonagenda die uitgaat van 25% sociale woningen. Voor Wassenaar en Den Haag is dit weer een mooie stap in het vervullen van een enorme behoefte aan woningen.”

Reageren op bestemmingsplan?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Residentie Parkzicht Wassenaar’ ligt zes weken, vanaf donderdag 24 maart tot en met woensdag 4 mei 2022, ter inzage bij het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Het plan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.wassenaar.nl.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14070.

Toelichting bestemmingsplan
Wilt u een toelichting op het bestemmingsplan? Dan kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst op woensdag 6 april. De stedenbouwkundige en andere experts geven tijdens deze bijeenkomst een technische toelichting. De bijeenkomst vindt plaats in de Paschalisschool, Bisschopstraat 3 in Den Haag van 19.30 tot 21.30 uur. U kunt zich aanmelden via www.wassenaar.nl/herontwikkeling-anwb-terrein.

Na afloop van inzageperiode verwerkt de gemeente de mogelijke zienswijzen in een nota van beantwoording. Vervolgens kunnen de stukken ter besluitvorming aan het college en de gemeenteraad worden aangeboden.