WASSENAAR - De gemeente Wassenaar stelt beroep in bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan voor Valkenhorst, de nieuwe woonwijk op voormalig vliegveld Valkenburg. De gemeenteraad van Katwijk stelde dit bestemmingsplan afgelopen juni vast. Volgens Wassenaar komen de bestuurlijke afspraken uit 2018 en 2020 met Katwijk, de Provincie Zuid-Holland en het Rijk niet voldoende terug in het huidige bestemmingsplan. De bestuurlijke afspraken hebben als basis dat er een integrale gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Het huidige plan biedt niet genoeg juridische zekerheid dat de afspraken hierover nagekomen worden. Wassenaar wil voorkomen dat dit in de toekomst leidt tot ongewenste complicaties en vertragingen.


Wethouder Fysieke Leefomgeving Bart Boon: “De bestuurlijke afspraken waren bedoeld om het gebied op de grens van Katwijk en Wassenaar gezamenlijk te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige locatie voor wonen, werken, recreatie en natuurontwikkeling, waar de hele regio belang bij heeft. Het is natuurlijk jammer dat we naar de Raad van State moeten stappen. Maar Wassenaar wil juridische garanties dat de hele Groene Zone een open groen en landschappelijk karakter krijgt. Wanneer we nu geen beroep indienen, hebben we in een later stadium geen juridische mogelijkheden meer om te zorgen dat de bestuurlijke afspraken nagevolgd worden. Het is nu of nooit. Uitgangspunt blijft natuurlijk dat we als goede buren, samen met het Rijksvastgoedbedrijf en Provincie, zorgen voor een integrale aanpak van het totale gebied, waar de ontwikkeling van woongebied Valkenhorst onderdeel van uitmaakt.”

Een brede, robuuste Groene Zone met groene vingers

Onderdeel van de bestuurlijke afspraken is dat er niet wordt gebouwd in de Groene Zone. Afgesproken is dat er een brede, robuuste Groene Zone komt, die dient als natuur-, recreatie- en landschapsgebied. Maar volgens het huidige bestemmingsplan is het juridisch toch mogelijk om in de Groene Zone te kunnen bouwen. Ook biedt het huidige bestemmingsplan geen garanties tegen hoogbouw aan de grens met Katwijk. In de bestuurlijke afspraken staat dat het overgangsgebied van groen naar woningbouw zacht en landschappelijk wordt vormgegeven. Zo zou het groen via uitlopers vanuit de Groene Zone (als zogenaamde groene vingers) de wijk ingetrokken worden. Deze kwaliteit, voor zowel de nieuwe wijk als voor de Groene Zone, is in het huidige bestemmingsplan niet terug te vinden. Volgens het bestemmingsplan mag in het overgrote deel van het plangebied bovendien tot wel maximaal 40 meter hoog gebouwd worden. De gemeente Wassenaar is van mening dat dit de kwaliteit en beleving aantast van het natuurlijke, open landschap van de Groene Zone en de aangrenzende natuurgebieden. Dat geldt ook voor de mogelijke plaatsing van windturbines in het plangebied en rondom het Valkenburgse Meer.

Integrale aanpak voor totale plangebied

Een ander bezwaar van Wassenaar is dat het bestemmingsplan Valkenhorst slechts een deel van ambities voor de zuidrand van Katwijk beslaat. De gemeente Katwijk maakt momenteel een apart bestemmingsplan voor de Mient Kooltuin. Ook wordt een gebiedsvisie voor De Woerd/Zijlhoek en Valkenburgse Meer voorbereid. Deze gebiedsvisie omvat ook een deel woningbouw en bedrijventerreinen. De geplande ontwikkelingen vormen naar het oordeel van Wassenaar, samen met woongebied Valkenhorst, echter een integraal onderdeel van de ontwikkeling van de zuidrand van Katwijk. De gemeente Katwijk heeft de ontwikkeling van deze gebieden niet in het huidige bestemmingplan opgenomen, terwijl deze wel een toenemende belasting vormen voor de kwetsbare natuur- en landschapsgebieden. Ook zorgen zij voor een vergroting van de verkeersdruk in de regio. Voor Wassenaar zijn meer woningen in het gebied slechts acceptabel, wanneer dit leidt tot evenredige uitbreiding en versterking van de Groene Zone of creëren van extra groene ruimte in het plangebied.